_____Vzorové príklady ~ TeploVzorec, veličiny a jednotky:

Q = m . c . Δt

m    [kg]
c     [J/(kg . °C)]
Δt   [°C]
Q    [J]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 1.

Vypočítaj, aké množstvo tepla musíme dodať 5 300 g vody, aby sa jej teplota zvýšila
z 20 °C na 50 °C. Hmotnostná tepelná kapacita vody je 4 180 J/(kg . °C).

Zápis:
m = 5 300 g = 5,3 kg
t1 = 20 °C
t2 = 50 °C
Δt = t2 – t1 = 50 °C - 20 °C = 30 °C
c = 4 180 J/(kg . °C)
Q = ? J

Vzorec:
Q = m . c . Δt

Výpočet:
Q = 5,3 . 4 180 . 30
Q = 664 620 J

Odpoveď:
Vode musíme dodať teplo 664 620 J.


Poznámka:
Hmotnosť musíme do vzorca dosadiť v kilogramoch, kg.
Preto tá premena hmotnosti v zápise.
Teplo dostaneme v takých jednotkách, aké sú uvedené v čitateli
jednotky hmotnostnej tepelnej kapacity, v našom prípade


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 2.


Vypočítaj, aké množstvo tepla musíme dodať železnému valčeku s hmotnosťou 8 500 gramov, aby sa jeho teplota zvýšila zo 150 °C na 230 °C!
Hmotnostná tepelná kapacita železa je 0,452 kJ/(kg . °C).
 
Zápis:
m = 8500 g = 8,5 kg
t1 = 150 °C
t2 = 230 °C
Δt = t2 - t1 = 230 °C - 150 °C = 80 °C
c = 0,452 kJ/(kg . °C)
Q = ? kJ

Vzorec:
Q = m . c . Δt

Výpočet:
Q = 8,5 . 0,452 . 80
Q = 307,36 kJ

Odpoveď:
Musíme dodať teplo 307,36 kJ.

Poznámka:
Hmotnosť musíme do vzorca dosadiť v kilogramoch, kg.
Preto tá premena hmotnosti v zápise.
Teplo dostaneme v takých jednotkách, aké sú uvedené v čitateli
jednotky hmotnostnej tepelnej kapacity, v našom prípade kJ