Dráha pohybuPri rovnomernom pohybe to je súčin rýchlosti a času.

Názov:     dráha
Značka:    s
Jednotka: [m],[km],…

Napr.: s = 50 km

Vzorec:

s = v . t

Pri rovnomernom pohybe je dráha priamo úmerná času.

Grafom závislosti dráhy od času je priamka.
Čím je táto priamka na grafe „strmšia“, tým je rýchlosť pohybu väčšia.
Teleso A sa pohybuje rýchlejšie ako teleso B, lebo za rovnaký čas sa jeho prejdená dráha zväčší viac.Ak poznáme dráhu a rýchlosť pohybu, vieme vypočítať čas pohybu:

t = s : v