Pohyb telesa. Opis pohybu telesaVeličiny charakterizujúce pohyb telesa:
  • dráha: s
  • čas:
  • rýchlosť: v

Telesá môžu byť súčasne v:
  • pohybe
  • pokoji

Telesá sú v pohybe, ak menia svoju vzájomnú polohu v čase.
Pokoj a pohyb sú relatívne. Záleží, vzhľadom k čomu ich určujeme.

Vodič – sedačka auta: pokoj
Vodič – povrch cesty: pohyb

Trajektória: čiara, ktorú teleso pri svojom pohybe opisuje.

Podľa tvaru trajektórie delíme pohyb na:
  • PRIAMOČIARY (voľný pád, trajektória je priamka)
  • KRIVOČIARY (slalom na lyžiach, trajektória je krivka)


Dráha: dĺžka trajektórie.
Označujeme ju s a meriame ju v jednotkách dĺžky [m, km, …]