Atmosférický tlakTlak sa prejavuje aj v plynoch, teda aj vo vzdušnom obale Zeme – atmosfére.
Na čiastočky plynu v atmosfére pôsobí Zem gravitačnou silou.
Jednotlivé vrstvy atmosféry na seba tlačia (vyššie vrstvy na nižšie).
Smerom nadol k zemskému povrchu sa atmosférický tlak zväčšuje.
Plyny sú stlačiteľné => s narastajúcim tlakom sa zväčšuje aj hustota plynov. 
Atmosférický tlak vplýva napríklad aj na teplotu varu kvapalín.
Voda vrie pri normálnom tlaku pri 100º C.
Ak tlak znížime (vysokohorské podmienky), teplota varu sa zníži.
Barometer: prístroj na meranie tlaku.

Torricelliho pokus (17. storočie)
Metóda na meranie atmosférického tlaku pomocou hydrostatického.
Základom je sklenená rúrka na jednom konci zatavená + nádoba s ortuťou.

 

Tlak sa konkrétom mieste na Zemi sa neustále mení (pohybom vzduchu).

Normálny tlak vzduchu: bol daný medzinárodnou dohodou. Má hodnotu 

pn = 101 325 Pa = 101,325 kPa 

Deformačný manometer: prístroj na meranie tlaku v uzavretých nádobách (pneumatikách, tlakových fľašiach, ...)

 Premeny jednotiek tlaku:

1 hPa = 100 Pa

1 kPa = 1 000 Pa

1 MPa = 1 000 kPa

Teda: 

1 MPa = 1 000 kPa = 10 000 hPa = 1 000 000 Pa

Torricelliho pokus, video: