Tlaková sila. TlakTlaková sila (F): sila pôsobiaca kolmo na podložku.
Tlak (p): účinok tlakovej sily. Je to podiel tlakovej sily (F) a obsahu plochy (S) na ktorú sila pôsobí.


Názov:       tlak
Značka:     p
Jednotka:  [Pa] (pascal)

Napr.:
p = 500 Pa
Vzorec:
p = F : S
p = F / S
F   [N]
S  [m2]

1 Pa = 1 N / 1m2


Násobky Pascalu:
1 hPa = 100 Pa (hekto Pascal)
1 kPa = 1 000 Pa (kilo Pascal)
1 MPa = 1 000 000 Pa (mega Pascal)
1 GPa = 1 000 000 000 Pa (giga Pascal)


 Pa  00  hPa  0  kPa  000  MPa  000  GPa


Niekedy potrebujeme tlak:
  • Zmenšiť (snežnice, pásy na bagre, viac kolies na nákladnom aute, ...) ---> zväčšíme plochu
  • Zväčšiť (brúsenie nožov, sekier, ...) ---> zmenšíme plochu

Tlak (p) a obsah plochy (S) sú nepriamo úmerné.